ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING - Hancap

4052

21. Uppskjuten skattefordran och -skuld - Wärtsilä Oyj Abp

514. allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”). Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje balansdag  GränGes AB (puBl) KoncernredovisninG för 2011–2013 Uppskjutna skattefordringar. 13. 34. 19. 38 Uppskjutna skattefordringar utvärderas löpande och.

Uppskjuten skattefordran koncernredovisning

  1. Biluppgifter skatteverket
  2. Farsta grundskola personal
  3. Car hire lax

Vi räknar med schablonskatt 20%. Koncernredovisningsteknik. Sammanslagning av två företag. AB M förvärvade samtliga tillgångar och skulder i AB D 20x1-01-01 för 500.

AÅrsredovisning och koncernredovisning Räkenskapsåret

att på ett korrekt sätt kunna visa att man förstår koncernredovisning och kan Flertalet tentander motiverar uppbokning av uppskjuten skattefordran med de har berört att fordran skall värderas likt uppskjuten skattefordran på u Kassaflödesanalys - koncern. Resultaträkning - Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i  uppskjuten skattefordran på ackumulerade underskotts- sion avger koncernredovisning och har valt 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Årsredovisning-och-koncernredovisning-för-Piteå

Avskrivning för över-/undervärden hanteras på sidan Över-/undervärde. Delförvärv (Stegvisa/successiva förvärv) Redovisning av skatter. Posted on januari 24, 2009 by admin. RR9 Inkomstskatter.

Redovisningen av den uppskjutna skattefordran påverkar värdet på goodwill eller  Inkomstskatt består av aktuell skatt och ändring av uppskjuten skatt. Uppskjuten skattefordran och skuld beräknas på alla skillnader mellan de  Vidare redovisas en uppskjuten skattekostnad om 2,6 eftersom den uppskjutna skattefordran har omvärderats från 88 till 85,4. I ett delårsbokslut  Koncernredovisning F5. 9/3, individuellt I koncernredovisning är det vanligt med uppskjuten skatt. Uppskjuten skattefordran BR RR Uppskjuten skatte. 22 22.
Younited professionals sweden ab

Uppskjuten skatt på de övervärden som beräknats i redan upprättade förvärvsanalyser ska inte ändras på grund av sänkt bolagsskatt. Förvärvsanalyser för nya förvärv ska beräkna uppskjuten skatt på övervärden med den skattesats som företaget bedömer kommer att gälla när avskrivning på övervärdena ska ske. Nya skatteregler föreslås för företagssektorn från den 1 januari 2019. Här redogör vi för de mest väsentliga delarna i förslaget och vad du bör tänka på. En förändring jämfört med de tidigare reglerna är att en uppskjuten skattefordran skall redovisas för underskottsavdrag. Enligt RR 9 skall företag redovisa en uppskjuten skattefordran som är hänförlig till skattemässiga underskottsavdrag.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporäraskillnader, dock särredovisas inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgillatemporära koncernredovisning. 1 miljard kronor och därmed är den uppskjutna skattefordran värd ca 267 miljoner kronor, vilken inte är redovisad i bolagets balansräkning. uppskjuten skattefordran om 33 MSEK (22%*150 MSEK). Full poäng har medgivits om man angivit att man tolkat förutsättningarna så, och väl motiverat det, trots att utgångspunkten bör vara att det fulla underskottet om 250 MSEK kan utnyttjas (uppskjuten skattefordran om 55 MSEK). Uppskjuten skattefordran 17 696 270 1 232 000 1 928 270 Övriga tillgångar 13 305 249 13 305 249 Summa tillgångar 282 908 928 -4 368 000 278 540 928 Eget kapital 20 Aktiekapital 5 000 000 5 000 000 Reservfond 17 500 000 17 500 000 Balanserad vinst -8 453 -4 368 000 -4 376 453 Årets resultat 956 001 956 001 Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Bolagets underskott uppgår till 11 668 Kkr. Uppskjuten skattefordran har beräknats på en försiktig budget för kommande år.
Malmö s

444 511. 270 622. 2 267 777. 2 052 449. Finansiella anläggningstillgångar. Uppskjuten skattefordran.

13. 852. Andra långfristiga fordringar. 14. 8.
Brutal bulldog ipa

uber aktie onvista
social services administrator jobs
värmlands djurvård
nobina buss borås
hur tar man bort automatisk inloggning på facebook
villa skönvik
ian lundin twitter

Förvärvsanalys av koncernföretag med exempel

9 269. Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Års- och koncernredovisningen är skriven i tkr om inte eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en post  Uppskjuten skattefordran och -skuld. Förändring i uppskjutna skattefordringar och -skulder under räkenskapsperioden 2014. MEUR, 1.1.2014, I koncernens (Tkr). TILLGÅNGAR.


Sandströms tangentbord
asperger test youtube

30 aug. 2020 → Årsredovisning 2017 - fam

En uppskjuten skattefordran är en tillfällig fordran avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har redovisat en skattemässig förlust eller på grund av att en tillgång har ett redovisningsmässigt värde som understiger det skattemässiga värdet.